Ett brett hälsofrämjande arbete, kombinerat med insatser riktade mot särskilt riskutsatta grupper, har visat sig framgångsrikt när man vill skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Bäst effekt blir det om man riktar in arbetet på flera nivåer samtidigt; organisation, grupp och individ och arbetar både hälsofrämjande och förebyggande.