SICKAN är ett verktyg för sjuk- och friskanmälan samt för produktions- och arbetsplanering. Den anställde kan när som helst på dygnet sjuk- och friskanmäla sig till Sickan per telefon, vilket sedan förmedlas till arbetsledare via e-post eller SMS. Den anställde får kvalificerad medicinsk rådgivning av företagssköterska på HVC och varje samtal journalförs.

Verktyget ger en enkel hantering av sjuk- och friskanmälan och anmälan om VAB samt en återkoppling till arbetsplatsen. Detta ger företaget möjlighet att planera behov av ersättare genom avisering i realtid om frånvaroanmälan via e-post och/eller SMS till chef/arbetsledaren. Vi gör uppföljning av sjukfrånvaron och påminner om läkarintyg.

Genom att tidigt fånga upp signaler på ohälsa kan rehabiliteringsinsatser sättas in i ett tidigt skede vilket ökar chanserna till en snabbare återkomst till arbete eller minskad risk för sjukskrivning.

Sickan ger dig omfattande statistik vad gäller tidsperiod, avdelning, enhet, orsak till frånvaro, veckodagar etc. på sjukfrånvaron.

Vill Du veta mer så kontakta oss på:
Telefon: 0372-88 300

 

Du som vill göra sjuk- eller friskanmälan ringer: 0455-34 05 24