Arbetsmiljö:
Arbetsmiljöverket

Prevent
Svenskt Näringsliv, LO och PTK´s gemensamma kunskapsorganisation.

Sunt liv
Arbetsmiljö och hälsa för kommun och landsting.

Arbetsmiljöupplysningen
Verktyg och information om hälsa, arbetsmiljölagen och ledarskap.

Europeiska arbetsmiljöbyrån
Information om arbetsmiljöarbetet inom EU samt internationellt.

Vibrosense
Information om hur skadlig exponering vid arbete med vibrerande verktyg identifieras, hur skador förebyggs och upptäcks tidigt.

Hälsa och sjukvård:

Sjukvårdsrådgivningen
Hälso- och sjukvårdsinformation.

Statens folkhälsoinstitut
Information om folkhälsan i Sverige.

FASS
Information om läkemedel

FYSS
Information om fysisk aktivitet på recept

Vaccinationsguiden
Information och råd angående vaccination i samband med utlandsresor

Produkt- och produktionsutveckling

Prodesign
Kunskap inom produkt och processtillverkning från Sveriges ledande tekniska högskolor/universitet och forskningsinstitut.

Teknikcentrum Kronoberg
Företagens resurs för samarbete, erfarenhetsutbyte, teknik och affärsutveckling.

IVF Industriforskning och utveckling AB
Produktutveckling, produktionsutveckling och processtillverkning inom mekanik och elektronik.

CMT Centrum för studier av människa, teknik och organisation
är en särskild arbetsenhet inom Linköpings universitet som bedriver forskning på flervetenskaplig bas.

Övriga

Försäkringskassan

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet.

Arbets- och miljömedicin region Skåne
på Lunds Universitet arbetar med utredningar vid misstänkt arbetsmiljö- eller miljöorsakad ohälsa, förebyggande av ohälsa pga arbetsmiljö, samt kunskapscentrum inom arbetsmiljö- och miljöområdet.

Google scholar
Sökning av vetenskaplig litteratur.