location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Kristina Nilssonsgatan 2, Ljungby

call

0372 – 883 00

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att förebygga risker och skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Genom att identifiera och åtgärda potentiella problem i förväg minimerar du risken för olyckor och ohälsa.
Hälsofrämjande insatser, särskilt riktade mot riskutsatta grupper, har bevisats vara framgångsrika när det gäller att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Optimal effekt uppnås genom att samtidigt fokusera på flera nivåer - organisation, grupp och individ - och integrera både hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Arbetsmiljökartläggning: HVC erbjuder exempelvis kartläggningar och riskbedömningar av arbetsmiljön, inklusive aspekter som ventilation, buller, belysning och stress. Vi presenterar lämpliga åtgärdsförslag och står också till tjänst vid efterhjälpande insatser. Om olyckan har inträffat arbetar vi tillsammans med dig för att utveckla en handlingsplan för att förebygga framtida incidenter.

Belastningsergonomi: För arbete som involverar fysisk ansträngning eller risk för skador på grund av felaktiga eller onödigt belastande arbetsställningar erbjuder HVC stöd och hjälp till både arbetsgivare och medarbetare. Vi genomför utbildningar,  riskbedömningar och rådgivning för att förebygga och hantera belastningsbesvär.

Ledarskap och Organisation: Chefer har en avgörande påverkan på arbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation. Vi hjälper er bibehålla engagemang och framåtanda mot en miljö där varje anställd känner sig delaktig.

HVC kan bistå under organisationsförändringar genom att utvärdera deras påverkan på arbetsmiljön. Vi erbjuder också stöd, hjälp och utbildning inom områden som ledarskap, konflikthantering, krisstöd och grupputveckling. Med vår expertis strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö som främjar trivsel och prestation på alla nivåer.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär inte bara att uppfylla kraven, utan också att sträva efter kontinuerlig förbättring. Genom regelbundna utvärderingar och justeringar skapar du en dynamisk arbetsmiljö som är anpassad till förändrade förutsättningar.

 

Vår vision är att våra kunder ska ha den bästa arbetsmiljön och på det viset öka sin konkurrenskraft samt attraktionskraft som arbetsgivare.